Disclaimer

1. Beheer en aanvaarding

Deze website wordt beheerd door K-Creation ("Beheerder").

Het gebruik van de website k-creation.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u als gebruiker geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze disclaimer en de voorwaarden van specifieke producten of diensten op deze website, primeren de voorwaarden van de producten of diensten.

2. Doel van de website

De website k-creation.be is een website met informatie over dansclub K-Creation.

Deze website wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de activiteiten en nieuwtjes van de vereniging van de beheerder. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald werd. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. De informatie op deze website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u uitdrukkelijk contact opnemen met de beheerder. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

3. Gebruik van de website

De beheerder besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen daartoe kan de beheerder niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. Als bepaalde informatie die op of via de website verstrekt wordt bepaalde tekortkomingen vertoont, zal de beheerder de nodige inspanningen leveren om die tekortkomingen zo snel als mogelijk weg te werken.

De beheerder kan de inhoud van de website en de daarop aanwezige hyperlinks op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen, aanvullen en/of verwijderen. De beheerder raadt de gebruiker dan ook aan om de tekst van deze disclaimer periodiek door te nemen. Als de gebruiker zelf bepaalde onjuistheden zou vaststellen, dan verbindt hij zich ertoe dit zo spoedig mogelijk te melden aan de beheerder, zodat de laatstgenoemde de nodige maatregelen kan treffen.

De beheerder spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De beheerder kan evenwel niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en/of niet door andere technische problemen zou worden getroffen. De beheerder is niet aansprakelijk voor het ongestoord gebruik van deze website.

De beheerder wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes die de gebruiker maakt op basis van gegevens die hij op de website terugvindt. Hetzelfde geldt voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke (on)rechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van deze website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Partijen verstaan hieronder onder andere, maar niet limitatief: alle soorten economische verliezen, eventuele werkonderbrekingen, de beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker of van/aan de apparatuur of programma's van de gebruiker.

4. Hyperlinks en verwijzingen

De gebruiker wordt op of via deze website doorverwezen naar websites van derden. De beheerder beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap ten aanzien van de websites van deze derde partijen. De beheerder kan daarom geen enkele zekerheid geven of aansprakelijkheid oplopen inzake de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch inzake de beschikbaarheid van de voorgenoemde websites en informatiebronnen. Deze doorverwijzingen gebeuren op eigen risico van de gebruiker. De doorverwijzing houdt op geen enkele manier een bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud daarvan. De beheerder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor het gebruik of de eventuele reproductie van multimedia-informatie, zoals o.a. geluid, beeld, software, etc., is steeds een voorafgaande toestemming vereist vanwege de beheerder. Hetzelfde geldt voor alle informatie waarvoor uitdrukkelijk beperkingen van het gebruik worden vermeld.

De beheerder behoudt in elk geval als enige alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Als de gebruiker de intellectuele rechten of andere rechten van de beheerder of derde partijen zou miskennen en de hierboven gestelde voorwaarden niet zou naleven, dan zal de gebruiker de beheerder of betrokken derde partijen moeten vergoeden en vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van de gepleegde inbreuk.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die de gebruiker ongevraagd en/of uit eigen beweging aan de beheerder bezorgt, zullen als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. De beheerder mag die informatie, reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, rekening houdend met de beperkingen die voorzien zijn in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat de beheerder deze ideeën, concepten, kennis en technieken mag aanwenden voor om het even welk doel, waaronder ook begrepen de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

7. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst, alle interpretatieproblemen, alle geschillen en alle vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de informatie die erop vermeld wordt. Het raadplegen van deze website impliceert dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel in België (insert correct court here), die als enige bevoegd zullen zijn ingeval van onduidelijkheden, geschillen of alle andere soorten vorderingen die uit het gebruik van deze website voortvloeien.